Uw winkelwagen is leeg!
Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Op alle aanbiedingen van AllPower.nl zijn de navolgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door ontvangst bij AllPower.nl van de ondertekende orderbevestiging via e-mail, internet, telefonisch of anderszins.
 2. AllPower.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle op de website van AllPower.nl vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en de voorraad strekt.
 2. AllPower.nl behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Druk en zet fouten voorbehouden.Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen op de website van AllPower.nl zijn inclusief 21% BTW.
 2. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van AllPower.nl onder voorbehoud van typ of drukfouten. AllPower.nl heeft het recht, voor levering de koper te informeren als dit het geval is. AllPower.nl is niet verplicht om bij druk of zet fouten de producten voor de verkeerd vermelde prijs te leveren indien van toepassing.
 3. De producten van AllPower.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.Artikel 5: Betalingen

 1. Hoofdregel is dat de levering plaatsvindt nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. Voor het geval dat AllPower.nl een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en een wettelijke rente aan AllPower.nl verschuldigd van 11,07% over het openstaande bedrag per maand voor zakelijke klanten en 6% procent voor consumenten, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 4. AllPower.nl is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra AllPower.nl hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.
 5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 6. Alle betalingen verlopen via onze betalingsprovider Sisow B.V. (Payment Service Provider). Na het afronden van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van Sisow.Artikel 6: Verzendingen

 1. De producten worden verzonden voor risico van AllPower.nl. De koper draagt het risico voor de producten van het ogenblik af waarop zij aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 2. De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door PostNL post / koeriersdienst opgeslagen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de koper als na te melden.
 3. Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze terug gestuurd naar AllPower.nl, eventueel na opslag bij PostNL post / koeriersdienst.Artikel 7: Retour

De consument heeft een herroepingsrecht via de wet verkoop op afstand. De wetgever acht het noodzakelijk de consument een 'bedenktijd' van viertien dagen te gunnen. Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden geldt het herroepingsrecht niet. AllPower.nl hanteert als uitgangspunt dat een niet gebruikt product in de originele onbeschadigde verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk) binnen de bedenktijd van viertien dagen mag worden geretourneerd. In dat geval wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten vergoed. Aangezien gebruikte produkten niet meer als nieuw kunnen worden verkocht (vanwege gebruikerssporen) mag het produkt binnen de bedenktijd van viertien dagen worden geretourneerd. In dat geval wordt 70% van het aankoopbedrag exclusief verzendkosten vergoed.


Artikel 8: Levering

 1. Bij betaling op factuur, middels ontvangst van de koopsom op onze rekening dan wel onder rembours, vindt levering plaats middels verzending van uw bestelling binnen vijf werkdagen. Mocht de levertijd de vijfde werkdag overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De maximale levertijd bedraagd 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld. Na 30 dagen heeft de consument het recht tot creditatie van het bedrag. Ook mag de consument na 30 dagen zonder opgaaf van reden de bestelling annuleren.
 3. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding. Extreme overschrijding zal enigszins worden gecompenseerd.Artikel 10: Garantie

 1. AllPower.nl staat in voor de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de geleverde producten.
 2. Op geleverde producten wordt 12 maanden winkelgarantie verleend.
 3. Voor de batterijcellen geldt een garantietermijn van 6 maanden.
 4. De koper dient ten alle tijden de bijgeleverde boekjes en instructieboekjes zorgvuldig door te lezen voor installatie of gebruik. Mochten er vragen zijn gelieve contact met ons op te nemen voor gebruik of installatie van het aangeschafte systeem of product.
 5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
  1. Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  2. Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen.
  3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorproducten of onheilen.
  4. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden of aangesloten.
  5. Indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  6. Indien de koper de producten op andere wijze heeft veronachtzaamd.Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten door AllPower.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.


Artikel 12: Handelsmerk

De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door AllPower.nl afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.


Artikel 13: Aansprakelijkheidsbeperking

 1. AllPower.nl aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere producten van koper of van derden welke direct of indirect veroorzaakt wordt door het geleverde product.
 2. AllPower.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten welke is ontstaan door verkeerde behandeling, of ondeskundigheid, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
 3. Verder aanvaardt AllPower.nl geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, ontstaan door onverantwoordelijk of onveilig gebruik tijdens het gebruik, in welke vorm dan ook en rijdend of stilstaan van de auto.Artikel 14: Overmacht

 1. Indien AllPower.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachts toestand.
 2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachts situatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als AllPower.nl als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. AllPower.nl zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.Artikel 15: Ontbinding

 1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens AllPower.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die AllPower.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
 2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft AllPower.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden of gebruik te maken van het bepaalde in artikel 11.
 3. AllPower.nl is te allen tijde bevoegd als dan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
 4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst AllPower.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
 5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
 6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door AllPower.nl verrichte prestaties, en heeft AllPower.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 7. Ten aanzien van de wet Koop op afstand geldt voor particuliere afnemers dat zij een wettelijk gereguleerde afkoelingsperiode van 7 werkdagen mogen gebruiken om ongebruikte en in onberispelijke verkoopbare staat afgenomen producten te kunnen retourneren en het volledige aanschafbedrag dan door AllPower.nl wordt terugbetaald.Artikel 16: Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Back to Top